คุณภาพน้ำของแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่

ข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ รายชั่วโมง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
* อีเมลสำหรับติดต่อ bigdata@mwa.co.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
สถานีวัดคุณภาพน้ำ
* แหล่งที่มา ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • อื่นๆ
API
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar admin_ckan
สร้างในระบบเมื่อ 29 มีนาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 กรกฎาคม 2567