Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
data_yyyy text
override: text

ปี พ.ศ.

data_mm text
override: text

เดือน

province_code text
override: text

รหัสจังหวัด

province_name text
override: text

ชื่อจังหวัด

amphur_code text
override: text

รหัสอำเภอ

amphur_name text
override: text

ชื่ออำเภอ

tambon_code text
override: text

รหัสตำบล

tambon_name text
override: text

ชื่อตำบล

class_group_code text
override: text

รหัสกลุ่มประเภทผู้ใช้น้ำ

class_group_name text
override: text

ชื่อกลุ่มประเภทผู้ใช้น้ำ

 • Residence ได้แก่ ที่อยู่อาศัย, ศาสนสถาน, มูลนิธิ, ขายของเล็กน้อย ขายเหมาที่อยู่อาศัย(R.1) ทั้งหมด, รายกลุ่ม
 • Business ได้แก่ ธุรกิจ, ร้านค้า, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, คลินิก, ปั๊มน้ำมัน, โรงพยาบาลเอกชน, ขายเหมาอาคารชุดธุรกิจ, ขายเหมา(R.2) สมาคม, สโมสร, สนามกีฬา, ก่อสร้างเล็กน้อย(ต่อเติม), ชั่วคราวไม่มีบ้านเลขที่
 • Industry ได้แก่ อุตสาหกรรมทั้งหมด ขายเหมาทดแทน/ใช้ร่วม/ยกเลิก น้ำบาดาล
 • Entertain ได้แก่ ภัตตาคาร, สถานบันเทิง, โรงแรม, ศูนย์การค้า, ตลาด, สหกรณ์
 • Government ได้แก่ สถานที่ราชการ, องค์กรระหว่างประเทศ, สถาบันของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ, โรงพยาบาลของรัฐ
 • Institution ได้แก่ โรงเรียนเอกชน - รัฐบาล วิทยาลัยเอกชน - รัฐบาล, มหาวิทยาลัยเอกชน - รัฐบาล
 • Construct ได้แก่ น้ำชั่วคราวก่อสร้าง
 • MWA ได้แก่ กปน.
consumption numeric

ปริมาณาน้ำออกบิล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 13 พฤษภาคม 2567
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 กรกฎาคม 2567