Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
PERIOD_YEAR numeric
override: text

ปี พ.ศ.

PERIOD_MONTH numeric
override: text

เดือน

PROVINCE_CODE numeric
override: text

รหัสจังหวัด

PROVINCE_NAME text
override: text

ชื่อจังหวัด

AMPHUR_CODE numeric
override: text

รหัสอำเภอ

AMPHUR_NAME text
override: text

ชื่ออำเภอ

DISTRICT_CODE numeric
override: text

รหัสตำบล

TAMBON_NAME text
override: text

ชื่อตำบล

CLASS_GROUP_CODE numeric
override: text

รหัสกลุ่มประเภทผู้ใช้น้ำ

CLASS_GROUP_NAME text
override: text

ชื่อกลุ่มประเภทผู้ใช้น้ำ

 • Residence ได้แก่ ที่อยู่อาศัย, ศาสนสถาน, มูลนิธิ, ขายของเล็กน้อย ขายเหมาที่อยู่อาศัย(R.1) ทั้งหมด, รายกลุ่ม
 • Business ได้แก่ ธุรกิจ, ร้านค้า, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, คลินิก, ปั๊มน้ำมัน, โรงพยาบาลเอกชน, ขายเหมาอาคารชุดธุรกิจ, ขายเหมา(R.2) สมาคม, สโมสร, สนามกีฬา, ก่อสร้างเล็กน้อย(ต่อเติม), ชั่วคราวไม่มีบ้านเลขที่
 • Industry ได้แก่ อุตสาหกรรมทั้งหมด ขายเหมาทดแทน/ใช้ร่วม/ยกเลิก น้ำบาดาล
 • Entertain ได้แก่ ภัตตาคาร, สถานบันเทิง, โรงแรม, ศูนย์การค้า, ตลาด, สหกรณ์
 • Government ได้แก่ สถานที่ราชการ, องค์กรระหว่างประเทศ, สถาบันของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ, โรงพยาบาลของรัฐ
 • Institution ได้แก่ โรงเรียนเอกชน - รัฐบาล วิทยาลัยเอกชน - รัฐบาล, มหาวิทยาลัยเอกชน - รัฐบาล
 • Construct ได้แก่ น้ำชั่วคราวก่อสร้าง
 • MWA ได้แก่ กปน.
CONSUMPTION numeric

ปริมาณาน้ำออกบิล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 29 มีนาคม 2567
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 พฤษภาคม 2567